Låneregler

Här hittar du våra låneregler på svenska, engelska, finska och ryska.

Välkommen till biblioteken i Skellefteå kommun

På biblioteken i Skellefteå kommun kan du gratis låna böcker, e-media, strömmande film och tidskrifter. Du kan också använda databaser, datorer, tidningar, Wifi mm.

Informationsservice
Kom med dina frågor till biblioteket så hjälper vi dig att finna svaren.

Lånekort och pinkod
För att låna behövs ett lånekort och en pinkod. Det får du om du visar giltig fotolegitimation och fyller i en lånekortsansökan. Genom att underteckna ditt lånekort förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler och att hålla dig informerad om eventuella ändringar i reglerna. Barn som har fyllt 6 år kan få ett eget lånekort. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares underskrift. Missbruk av lånereglerna kan medföra avstängning. Dina personuppgifter registreras på biblioteket enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Pinkod
Med din pinkod kan du också använda våra e-tjänster på bibliotekswebben (http://bibliotek.skelleftea.se). Pinkoden är personlig. Om du vill byta din pinkod måste du visa giltig fotolegitimation.

Adressändring
Anmäl ändring av namn, adress, telefonnummer eller e-post direkt till biblioteket.

Ansvar för lån
Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du ansvarar för det som lånas på ditt kort och att det återlämnas i rätt tid och i oskadat skick. Vårdnadshavare ansvarar för barnets lån tills barnet fyllt 18 år.

Lånetid
När du lånar får du ett kvitto där sista återlämningsdatum framgår.
Lånetiden varierar beroende på typ av media och efterfrågan.

Omlån
Du får förlänga lånetiden om ingen annan står på kö. Du kan själv göra omlån via bibliotekswebben med din pinkod eller ditt BankID. Du kan också kontakta biblioteket via e-post eller telefon så hjälper vi dig. Snabblån och reserverat material går inte att låna om.

Reservation
Allt utlånat material kan reserveras, med undantag för pocketböcker, snabblån och referensböcker. Du får ett meddelande via sms, e-post eller vanlig post när det finns att hämta.

Inköpsförslag
Biblioteket tar gärna emot förslag till inköp av böcker och annat material.

Fjärrlån
Om materialet du vill låna inte finns på något annat bibliotek i Skellefteå kommun kan vi försöka låna in det från en annan kommun. Filmer och cd-skivor fjärrlånas inte.

Påminnelse och spärr
Biblioteket skickar ut två påminnelser för lån som inte lämnats tillbaka i tid. Om du ändå inte lämnar tillbaka det du lånat spärras ditt lånekort. Spärren tas bort när du har lämnat tillbaka dina lån. Kontakta biblioteket om det du har lånat är skadat eller försvunnet.

Meröppet
Många av våra bibliotek har meröppet. Meröppet innebär att du som har ett passerkort kan använda biblioteket utöver ordinarie öppettider, dvs även när det är stängt och obemannat. Ingen personal finns på plats. För att skaffa ett passerkort måste du ha ett lånekort och vara över 18 år. Kontakta biblioteket under bemannad öppettid för att skriva på ett avtal och registrera dig som meröppetanvändare.

Biblioteket tar inte ansvar för skada som kan uppkomma på apparat där lånad media används.

KONTAKTA OSS

Serviceavgifter

Serviceavgifter fr o m 2023-01-01

Fjärrlån

 • Artikel beställd inom Sverige 50:00
 • Artikel beställdfrån utlandet 100:00
 • Fjärrlån inom Sverige, per volym 0:00
 • Fjärrlån utom Sverige, per volym 200:00

Övrigt

 • Kopior/utskrifter, per sida, A4 svart/vit 2:00
 • Kopior/utskrifter, per sida, A4 färg 5:00
 • Kopior/utskrifter, per sida, A3 svart/vit 4:00
 • Kopior/utskrifter, per sida, A3 färg 10:00
  - 5 sidor ur referensmaterial är gratis

Låneregler på svenska (pdf, 132 kB)

Welcome to the libraries in Skellefteå municipality

At the public libraries in the municipality of Skellefteå you may borrow books, digital books and audio books, periodicals and stream movies free of charge. You can also use computers, databases, newspapers, Wi-Fi, etc.

Information Service
Come to the library with your questions. We will help you find the answers.

Library Card and PIN Code
A library card and a PIN code arerequired in order to borrow. You need to show a valid photo identification card. By filling in a library card application and signing your library card, you agree to abide by the library rules and to continuously inform yourself of any changes inthe rules. Children who have reached the age of 6 years can have their own library card. The approval of a legal guardian is required for children under the age of 16. Abuse of library rules may result in suspension.Your personal data is recorded at the library according to the General Data Protection Regulation (GDPR).

PIN Code
With your PIN code it is also possible to use our services on the library homepage (http://bibliotek.skelleftea.se). The PIN code is personal. If you want to change your PIN code you must show a valid photo identification card.

Change of Address
Report changes of name, address, telephone number or e-mail address to the library as soon as possible.

Responsibility for Loan
The librarycard is a personal valuable.This means that you are responsible for what is borrowed with your card and that the borrowed material is returnedun damaged and on time.
A legal guardian is responsible for the child’s loans until the child reaches the age of 18 years.

Loan Period
When you borrow, you will get a receipt with the return date.
The loan period varies depending on type of media and on the demand.

Renewal
You may renew the loan period if the material is not reserved. You can renew your loans on the library homepage with your PIN code or your BankID. You can also contact the library by e-mail or phone and we will help you. Quick loans and reserved material cannot be renewed.

Reservation
All material can be reserved, except for paperback books, quick loans and referencebooks.The library will inform you by SMS,e-mail or regular post when the material isavailable.

Purchase Proposal
The library will readily consider your purchase proposals.

Interlibrary Loan
If the libraries in the municipality of Skellefteå do not have the material you want to borrow, we can try to borrow it from another municipality. Films and CDs cannot be borrowed as interlibrary loans.

Overdue Notice and Blocking of Library Card
If loans are not returned on time, the library will send two overdue notices. If the borrowed items still are not returned your library card will be blocked. The block will be removed when you have returned the borrowedmaterial. Please contact the library if the borrowed material is damaged or lost.

Extended Opening Hours
Several of our libraries have extended opening hours (meröppet). This means that you can use the library in addition to regular opening hours, i.e. even when it is closed and unmanned. No staff are on site. To obtain an access card you must have a library card and be over 18 years of age. Please contact the library during manned opening hours in order to sign an agreement and register as a user of extended opening hours.

The library does not take responsibility for any damage caused on devices on which borrowed material have been used.

CONTACT US

Service Fees
Service Fees from January 1, 2023

Interlibrary Loan

 • Article ordered from abroad 100:00
 • Article ordered within Sweden 50:00
 • Interlibrary loan outside of Sweden, per volume 200:00
 • Interlibrary loan within Sweden, per volume 0:00

Other Fees

 • Copies/computer print-outs, per page, A4 black/white 2:00
 • Copies/computer print-outs, per page, A4 colour 5:00
 • Copies/computer print-outs, per page, A3 black/white 4:00
 • Copies/computer print-outs, per page, A3 colour 10:00
  - 5 pages from reference material are free of charge

Borrowing rules in English (PDF, 164 kB)

Tervetuloa Skellefteån kunnan kirjastoihin
Skellefteån kunnan kirjastoista voit lainata kirjoja, sähköisiä aineistoja, suoratoistoelokuvia ja aikakauslehtiä ilmaiseksi. Kirjastoissa voit myös käyttää tietokantoja, tietokoneita ja langatonta verkkoa, lukea lehtiä jne.

Tietopalvelu
Kun esität kysymyksesi kirjaston henkilökunnalle, autamme sinua löytämään siihen vastauksen.

Kirjastokortti ja PIN-koodi
Lainaamiseen tarvitset kirjastokortin ja PIN-koodin. Kirjastokortin saat esittämällä voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen ja täyttämällä kirjastokorttihakemuksen. Kun allekirjoitat kirjastokorttisi, sitoudut noudattamaan kirjaston lainaussääntöjä ja niiden mahdollisia muutoksia. 6 vuotta täyttäneet lapset voivat saada oman kirjastokortin. Alle 16-vuotiaiden lasten kirjastokorttiin tarvitaan huoltajan allekirjoitus. Lainaussääntöjen laiminlyönti voi johtaa lainausoikeuden menettämiseen. Kirjasto rekisteröi henkilötietosi tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

PIN-koodi
PIN-koodillasi pääset käyttämään myös sähköisiä palveluitamme kirjastonetissä (http://bibliotek.skelleftea.se). PIN-koodi on henkilökohtainen. PIN-koodin vaihtamiseen vaaditaan voimassa oleva kuvallinen henkilöllisyystodistus.

Osoitteenmuutos
Ilmoita nimen, osoitteen, puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen muutoksista suoraan kirjastoon.

Lainaajan vastuu
Kirjastokortti on henkilökohtainen arvopaperi. Olet siis vastuussa kortillasi lainatuista aineistoista ja siitä, että ne palautetaan ajoissa ja vahingoittumattomina. Huoltajat vastaavat lastensa lainoista siihen saakka, kun lapsi täyttää 18 vuotta.

Laina-aika
Saat lainaamistasi aineistoista kuitin, johon on merkitty lainojen eräpäivä. Laina-aika vaihtelee aineistotyypin ja kysynnän mukaan.

Lainojen uusiminen
Voit pidentää laina-aikaa, ellei aineistosta ole tehty varauksia. Voit uusia lainasi itse kirjastonetissä PIN-koodillasi tai sähköisillä pankkitunnuksillasi (BankID). Voit myös ottaa yhteyttä kirjastoon sähköpostitse tai puhelimitse, jos tarvitset apua lainojesi uusimisessa. Pikalainoja ja varattujen aineistojen lainoja ei voi uusia.

Varaukset
Voit varata kirjastoista lainattavia aineistoja pokkareita, pikalainoja ja lähdeteoksia lukuun ottamatta. Kun varaamasi aineisto on noudettavissa, saat tästä ilmoituksen tekstiviestillä, sähköpostitse tai postitse.

Hankintaehdotukset
Voit ehdottaa kirjastolle kirjoja ja muita aineistoja hankittavaksi.

Kaukolainat
Mikäli haluamaasi aineistoa ei löydy Skellefteån kunnan kirjastoista, voimme yrittää lainata sen jostain toisesta kunnasta. Elokuvia ja CD-levyjä ei voi kaukolainata.

Muistutukset ja lainauskielto
Kirjasto lähettää myöhästyneistä lainoista kaksi muistutusta. Ellei lainoja palauteta muistutuksista huolimatta, kirjastokortti asetetaan lainauskieltoon. Lainauskielto päättyy, kun lainat palautetaan. Mikäli lainaamasi materiaali on vahingoittunut tai kadonnut, ota yhteyttä kirjastoon.

Omatoimikirjastot
Useat kirjastoistamme toimivat myös omatoimikirjastoina. Kulkukortin haltijat voivat käyttää kirjastoa myös sen varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella, ts. kirjaston ollessa suljettuna ja kun henkilökuntaa ei ole paikalla. Kulkukortti voidaan myöntää yli 18-vuotiaille henkilöille, joilla on kirjastokortti. Ota yhteyttä kirjastoon sen varsinaisena aukioloaikana, jotta voit allekirjoittaa omatoimikirjaston käyttösopimuksen ja rekisteröityä omatoimikirjaston käyttäjäksi. 

Kirjasto ei vastaa asiakkaan laitteille lainatun aineiston käytöstä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

YHTEYSTIEDOT

Palvelumaksut

Palvelumaksut 2023-01-01 alkaen

Kaukolainat

 • Artikkelin kaukolaina ruotsista 50:00
 • Artikkelin kaukolaina ulkomailta 100:00
 • Kaukolaina ruotsista, kappalehinta 0:00
 • Kaukolaina ulkomailta, kappalehinta 200:00

Muut palvelut

 • Kopiot/tulostus, 1 sivu, A4 musta/valkoinen 2:00
 • Kopiot/tulostus, 1 sivu, A4 värillinen 5:00
 • Kopiot/tulostus, 1 sivu, A3 musta/valkoinen 4:00
 • Kopiot/tulostus, 1 sivu, A3 värillinen 10:00
  - 5 sivua lähdemateriaalista, maksuton

Laina säännöt suomeksi (pdf, 129 kB)

Добро пожаловать в библиотеки Региона Шеллефтео

В библиотеках региона Шеллефтео вы можете взять бесплатно на дом книги, электронные СМИ, потоковые фильмы и журналы. Вы можете бесплатно пользоваться компьютерными базами данных, Интернетом, газетами, Wifi и т. д.

Служба информации (Informationsservice)
Обращайтесь в библиотеку с вопросами, мы поможем вам найти ответы. 

Читательский билет и Пин-код (Lånekort och pinkod)
Для того, чтобы пользоваться услугами библиотеки, вам нужен читательский билет и пин-код. Вы должны предъявить действующий документ с фотографией, удостоверяющий личность и заполнить анкету. Когда вы подписываете
читательский билет, вы обязуетесь соблюдать правила пользования библиотекой и следить за их изменением. Дети могут получить читательский билет с 6 лет. Для детей моложе 16 лет нужна подпись опекуна. Злоупотребление правилами
может привести к закрытию читательского билета. Ваши личные данные регистрируются в библиотеке в соответствии с Общим регламентом по защите данных (GDPR).

Пин-код (Pinkod)
С помощью вашего пин-кода, вы можете также использовать наши электронные услуги на веб-сайте (http://bibliotek.skelleftea.se). Пин-код является персональным.
Eсли вы хотите изменить ваш пин-код, вы должны предъявить действующий документ с фотографией, удостоверяющий личность.

Изменение адреса (Adressändring)
Сообщите в библиотеку, если у вас изменились имя, адрес, телефон или адрес электронной почты.

Ответственность за полученные книги (Ansvar för lån)
Читательский билет является личным документом читателя. Вы несете ответственность за полученные материалы, которые нужно вернуть в срок и неповрежденными.
Опекуны отвечают за книги, выданные детям моложе 18 лет.

Срок пользования книгами (Lånetid)
Когда вы берете книги, то получаете квитанцию, где указан срок возврата. Срок пользования зависит от типа изданий и спроса.

Продление (Omlån)
Вы можете продлить срок пользования библиотечными изданиями, если на них нет очереди. Вы можете продлить срок пользования на сайте библиотеки с помощью вашего пин-кода или bankID. Вы также можете связаться с библиотекой по электронной почте или по телефону, мы поможем вам. Издания повышенного спроса и издания заказанные другими читателями не продлеваются.

Резервирование (Reservation)
Вы можете оформить заказ на всё, за исключением книг в мягкой обложке (pocket), изданий повышенного спроса и справочников. Вы будете уведомлены по электронной почте, sms или обычной почте, когда они доступны.

Приобретение книг и прочих печатных изданий (Inköpsförslag)
Библиотека также рассматривает предложения о приобретение книг и прочих изданий.

Межбиблиотечный абонемент (Fjärrlån)
Издания, которых нет в библиотеках Региона Шеллефтео, можно попpoбовать заказать из библиотек других регионов. Mежбиблиотечный абонемент не заказывает фильмы и музыкальные диски.

Hапоминание и блокирование читательского билета (Påminnelse och spärr)
Библиотека отправит вам два напоминания на не возвращенныe в установленные сроки материалы. Если вы не вернете после двух напоминаний то, что вы заимствовали, ваш читательский билет будет заблокирован. Блокирование удаляется, как только вы возвратили материалы. Обратитесь в библиотеку, если ваш материал поврежден или утерян.

Дополнительное открытие (Meröppet)
Многие наши библиотеки открыты дополнительно. Дополнительное открытие означает, что вы можете использовать библиотеку в дополнение к обычным часам
работы, то есть когда библиотеки закрыты и персонал отсутствует. В библиотеках нет сотрудников. Чтобы получить пропускную карту, вы должны иметь читательский билет и быть старше 18 лет. Посетите библиотеку в часы работы, чтобы подписать соглашение и зарегистрироваться, как пользователь дополнительного открытия.

Библиотека не несет ответственности за любой ущерб, который может возникнуть на устройствах, где заимствованные материалы используются.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В НАШИ БИБЛИОТЕКИ

Тарифы

Тарифы действующие с 2023-01-01

Межбиблиотечный абонемент (Fjärrlån)

 • Заказ статьи из Швеции 50:00
 • Заказ статьи из иностранного фонда 100:00
 • Заказ издания из Швеции, за единицу 0:00
 • Заказ издания из иностранного фонда, за единицу 200:00

Прочие тарифы (Övrigt)

 • Кории и компьютерная распечатка, 1 страница, A4 черно-белая печать 2:00
 • Кории и компьютерная распечатка, 1 страница, A4 цветная печать 5:00
 • Кории и компьютерная распечатка, 1 страница, A3 черно-белая печать 4:00
 • Кории и компьютерная распечатка, 1 страница, A3 цветная печать 10:00
  - 5 страниц из справочных изданий бесплатно

Правила пользования библиотеками на русском языке (пдф, 203 KB)

Sök

Språk