Mediepolicy

Denna mediepolicy innehåller övergripande riktlinjer för inköp/förvärv och gallring av mediebeståndet vid biblioteken i Skellefteå. Här ingår folkbiblioteken (Stadsbiblioteket och närbiblioteken) i Skellefteå kommun samt Campusbiblioteket Skellefteå.

 • Folkbiblioteken i Skellefteå tillhandahåller medier för alla, för att särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. I enlighet med bibliotekslagen (SFS 2013:801, t.o.m. 2019:961) är vissa grupper prioriterade: barn och ungdomar, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska samt nationella minoriteter.
 • Campusbiblioteket Skellefteå erbjuder medier för studerande och personal på vuxenutbildning (SFI, VUX, Yrkeshögskolan m.fl.), högskoleutbildning och distansutbildning. Servicen ges till boende i Skellefteå kommun. Enligt avtal skickas tryckta medier hem till distansstudenter och distansdoktorander som bor utanför Skellefteå kommun, om de är knutna till Luleå tekniska universitet eller Umeå universitet. Extra stöd ges till personer med funktionsnedsättning, annat modersmål än svenska samt nationella minoriteter. Urval och tillgång till digitala resurser påverkas av användarens tillhörighet (högskola/universitet mm).

 

Övergripande riktlinjer

 • Mediebeståndet på kommunens folkbibliotek ska ses som en helhet och betraktas som en gemensam resurs. Campusbiblioteket kompletterar folkbiblioteken genom att tillhandahålla kurslitteratur för vuxna, oavsett studienivå. Det gäller både inköp och fjärrlån.
 • Bibliotekens mediebestånd ska vara aktuellt och ha både bredd och djup. Medierna ska stimulera läslust, kulturupplevelser, kunskapssökande och debatt. Biblioteken erbjuder en mångfald av medietyper i såväl fysisk som elektronisk form, till exempel böcker, tidskrifter, databaser, dagstidningar och filmer.
 • Folkbiblioteken köper inte in läromedel för grundskola, gymnasium eller högskola.
 • Biblioteken strävar efter att mediebeståndet ska vara allsidigt och gynna en fri åsiktsbildning. Biblioteken värnar informations- och yttrandefriheten, men köper inte in media som strider mot diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Beträffande klassiker ska rimlig hänsyn tas till de värderingar som rådde vid verkets tillkomst.
 • Biblioteken är styrda av de titlar och de elektroniska format som förlagen gör tillgängliga för distributören av elektronisk media. Urval och lån av e-medier begränsas av detta och av ett pristak. I bibliotekens uppdrag ingår att stödja medborgarna i användandet av digitala medier.

 

Inköp

 • Inköp sker hos de leverantörer som Skellefteå kommun har avtal med.
 • Biblioteken uppmuntrar biblioteksanvändare att lämna inköpsförslag.
 • Efterfrågan styr till stor del inköpen, men även smalare litteratur ska finnas för utlån. Därmed erbjuds ett brett utbud med både smalt och populärt, gammalt och nytt.
 • Förfrågningar om medier som saknas i beståndet ska främst behandlas som inköpsförslag.
 • Vid eventuellt avslag görs bedömning av flera personer och låntagaren får besked om detta.
 • Gåvor tas inte emot annat än i undantagsfall.

 

Fjärrlån och artikelbeställningar

 • Fjärrlån - lån från bibliotek utanför kommunen - används för medier som inte går att köpa eller för speciallitteratur. Fjärrlån och artikelbeställningar bedöms efter samma kriterier som inköp. Av ekonomiska skäl är folkbiblioteken mycket restriktiva med fjärrlån från utlandet.
 • Campusbiblioteket erbjuder fjärrlån och artikelbeställningar för studenter och forskare boende i Skellefteå kommun.

 

Gallring

 • Gallring görs av slitet och inaktuellt material, när uppdaterade alternativ köps in, eller när det inte varit utlånat på lång tid. Vid gallring av sista exemplar gör folkbiblioteken en kontroll med Sveriges depåbibliotek och lånecentral i Umeå. Lokal litteratur gallras undantagsvis.
 • Biblioteken i Skellefteå har inget bevarandeuppdrag. Det totala mediebeståndet ska inte öka och magasinering förekommer därför i begränsad omfattning.

 

Referenser och styrdokument

Bibliotekslag (2013:801, t.o.m. SFS 2019:961)

Biblioteksplan. Skellefteå kommun 2016-2020

Diskrimineringslag (2008:567, t.o.m. SFS 2017:1128)

 

Beslutad i kulturnämnden 2020-12-09.

Sök

Språk